Algemene Voorwaarden | Foodtruck Booker

Algemene voorwaarden & Annuleringsvoorwaarden van Foodtruck Booker onderdeel van Bella Vita V.O.F. te Enkhuizen kvk nummer 37100655

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot verkoop, levering en verhuur van goederen en het verrichten van diensten zoals onder andere het verzorgen van catering, recepties, evenementen exploitaties en dergelijke in de ruimste zin van het woord evenals het ter beschikking stellen van.

2. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van Foodtruck Booker zijn vrijblijvend en twee weken na dagtekening geldig.
Een overeenkomst met Foodtruck Booker komt tot stand door acceptatie van de door Foodtruck Booker uitgebrachte offerte. Aanvullende afspraken of meer werkzaamheden worden afzonderlijk overeengekomen en in rekening gebracht tenzij anders vermeld.

3. Prijzen

Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van offerte geldende prijzen.
Foodtruck Booker behoudt zich het recht voor om, indien zich tussen het tijdstip van offerte en het moment van uitvoering van een overeenkomst prijsverhogingen mochten voordoen als accijnsverhogingen, grondstof verhogingen of loonkosten etc. zullen wij deze aan cliënt in rekening brengen.

4. Betaling

Tenzij anders overeengekomen dient 50% van de offerteprijs door Foodtruck Booker te zijn ontvangen vijf werkdagen voor de uitvoering van de overeenkomst. Verdere betalingen dienen 14 dagen na factuurdatum door Foodtruck Booker te zijn ontvangen. Bij niet tijdige betaling is cliënt, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, direct een opeisbare rente van een procent per maand verschuldigd of de wettelijke rente.

Een gedeelte van een maand geldt in dit geval als een hele maand.
Foodtruck Booker mag de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, ontbinden, zulks onverminderd zijn recht op schadevergoeding.
Alle kosten die voor Foodtruck Booker verbonden zijn aan de inning van wat cliënt aan Foodtruck Booker verschuldigd is, komen voor rekening van cliënt.
Verrekening met tegen vorderingen is niet toegestaan behoudens voor zover de desbetreffende tegenvordering uitdrukkelijk door Foodtruck Booker is erkend dan wel in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

5. Vergunningen

Indien voor uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt cliënt tijdig voor zijn rekening zorg voor de verkrijging van de toestemming.
Deze laat hij schriftelijk aan Foodtruck Booker blijken.
Het niet verkrijgen van de vereiste toestemmingen komt geheel voor risico van cliënt.

6. Annulering

Indien een cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is zij, als schadevergoeding de volgende annuleringskosten in percentages van het voor het desbetreffende goederen of diensten van Foodtruck Booker in een overeenkomst vermelde bedrag verschuldigd.

Drie dagen voor en op de dage(en) van uitvoering 100%

7 dagen tot 3 dagen voor de dag(en) van uitvoering 60% Meer dan 14 dagen voor de dag(en) van uitvoering 35%

Indien een cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is hij, indien het een annulering betreft ten aanzien van goederen/diensten geleverd door derden als onderaannemer van Foodtruck Booker als schadevergoeding verschuldigd de annuleringskosten welke Foodtruck Booker aan deze derden verschuldigd zal zijn,

in welk geval deze annuleringskosten kunnen afwijken van Foodtruck Bookers annuleringskosten.
Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de cliënt dient schriftelijk aan Foodtruck Booker te geschieden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit schrijven door Foodtruck Booker.

7. Beëindiging

Tussentijdse beëindiging Foodtruck Booker is bevoegd om de overeenkomst voor zover niet anders bepaald met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke verklaring naar zijn keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
Indien cliënt een of meer verplichtingen jegens Foodtruck Booker niet of niet naar Foodtruck Booker e is bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijk ingang op te zeggen,
wanneer cliënt surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming.
Foodtruck Booker is gerechtigd om hetgeen zij uit of in verband met de overeenkomst van cliënt heeft te vorderen met de van hem ontvangen vooruitbetalingen te verrekenen. Foodtruck Booker is geen rente over de vooruitbetaling schuldig. Hij is tot terugbetaling van de vooruitbetaling cq. van het restant ervan pas verplicht nadat redelijkerwijs is komen vast te staan dat Foodtruck Booker niets meer van cliënt te vorderen heeft of te vorderen zal krijgen.
Toepasselijk recht op de overeenkomst is Nederlands recht. Voorwaarden van cliënte gelden niet dan voor zover schriftelijk anders is overeengekomen. Van geschillen over of in verband met het gehuurde neem bij uitsluiting kennis de absoluut bevoegde rechter binnen het arrondissement waarbinnen Foodtruck Booker zijn vestiging heeft.

8. Diensten

De uitvoering van de overeenkomst tussen cliënt en Foodtruck Booker is gebaseerd op de door cliënt opgegeven aantallen en omstandigheden.
Indien de opgave van cliënt niet overeenstemt met de werkelijkheid is Foodtruck Booker niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan.

9. Overmacht

In geval van overmacht heeft Foodtruck Booker het recht, na kennisgeving aan de cliënt, haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder dat daartoe rechterlijk tussenkomst vereist zal zijn.

Onder overmacht zal in ieder geval mede begrepen zijn:
– Het geheel of gedeeltelijk uitvallen door welke oorzaak dan ook der installaties benodigd voor de uitvoering van een overeenkomst.
– Belemmerende overheidsbepalingen en verzoeken.
– Onlusten.
– Stakingen.
– Storingen in de geregeld aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water en energieleveringen.
– Brand of ongevallen.
– Transportbelemmeringen.
– Beslaglegging van welke soort of om welke reden dan ook.
– Ieder storing in de geregelde productie.
– Als ook iedere andere niet tot de normale handelsrisico’s te rekenen gebeurtenissen.

10. Aansprakelijk

Foodtruck Booker is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele schade, voor zover deze direct is toe te rekenen aan Foodtruck Booker terwijl een eventuele schadevergoeding gemaximeerd is
tot 50% van de overeengekomen prijs en Foodtruck Booker nimmer aansprakelijk zal worden gesteld voor gevolgschade.

11. Weigering

Foodtruck Booker behoudt zich het recht voor orders en/of opdrachten waarvan de inhoud in strijd is met enige wettelijke of ander van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te
beëindigen, ook indien de order en/of opdracht reeds mocht zijn bevestigd dan wel met de uitvoering van de order en/of opdracht mocht zijn begonnen.
Foodtruck Booker heeft te allen tijde het recht orders en of opdrachten waarvan de inhoud naar haar oordeel in strijd is met de goede naam of met de belangen van Foodtruck Booker te weigeren of de order en/of opdracht,
waarvan de uitvoering al was begonnen onmiddellijk te beëindigen, voor zover dit zich op een later tijdstip manifesteert.
Foodtruck Booker heeft het recht in geval van toepasselijkheid van bovenstaande op volledige vergoeding van reeds door de voorbereiding en uitvoering van de
order en/of opdracht gemaakte kosten en is als dan evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet uitvoeren voortijdig beëindigen van de order en/of opdracht.

12. Overige

Op de door Foodtruck Booker aangegane overeenkomsten en de uitvoering daarvan is het Nederlandse recht van toepassing.
Alle geschillen worden berecht door de bevoegde rechter.